پروردگارا

پروردگارا،به من دلی پر مهر وبخشش ،زبانی نرم ونیتی خیرعطافرماتا در پناه امن تو با 

رعایت حقوق دیگران وبا تسلط به اعمال و گفتارم موجب آرامش در زندگی خود و دیگران 

باشم.

/ 0 نظر / 13 بازدید