راه تو بهر روش که پویند خوشست

راه تو بهر روش که پویند خوشست 

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست 

روی تو بهر دیده که ببیند نکوست

نام تو بهر زبان که گویند خوشست....ابوسعید ابوالخیر

/ 1 نظر / 21 بازدید
نیلوفر

باد با چراغ خاموش کاري ندارد اگر در سختي هستي , بدان که روشني . . .