ای عاشقان

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل ولقا

از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصلا

ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

بگرفته ما زنجیراو بگرفته او دامان ما

آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین

ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ

ای هفت گردون مست تو ما مهره ای در دست تو

ای هست ما از هست تو درصد هزاران آفرین

ای مطرب شیرین نفس هرلحظه می جنبان جرس

ای عیش زین نه برفرس برجان ما زن ای صبار 

ای بانگ نای خوش سمر دربانگ توطعم شکر

آید مرا شام سحر از بانگ تو بوی وفا

بار دیگر آغاز کن آن پرده ها را ساز کن

برجمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا

خاموش کن پرده مدر سغراق خاموش بخور

ستار شو ستارشو خو گیراز حلم خدا ...مولانا

التماس دعا

/ 0 نظر / 14 بازدید