ایزد که جهان در کنف قدرت اوست

ایزد که جهان در کنف قدرت اوست

دو چیز به تو بداد،کان سخت نکوست

هم سیرت آن که دوست داری کس را

هم صورت آن که کس تورا دارد دوست...عراقی

/ 1 نظر / 20 بازدید
شیما

یمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است . . . ؟