خنک کسی که چو بو برد بوی او را برد

خنک کسی که چو بو برد بوی او را برد

خنک کسی که گشادی بیافت چشم گشود

خنک کسی که از این بوی کرته یوسف

دلش چو دیده یعقوب خسته وا شد زود

ز نا سپاسی ما بسته است روزن دل

خدای گفت که انسان لربه لکنود

تو سود می طلبی سود می رسد از یار

ولی چو پی نبری کز کجاست سود چه سود....مولانا

/ 0 نظر / 11 بازدید